Ví dụ: dịch vụ marketing, thiết kế web, công cụ phân tích...


  Nêu ít nhất 3 điểm mạnh, khác biệt của sản phẩm so với đối thủ

  Nêu thông tin khoảng 3 dòng sản phẩm, với lợi ích đặc trưng cho khách hàng (ngắn gọn)


  Ví dụ: working24, nike, coca cola...


  Khách hàng cảm nhận về giá bán sản phẩm như thế nào với họ?


  Mặt bằng trưng bày của bạn như thế nào?

  Khách hàng thường tìm sản phẩm của bạn bằng từ khóa gì? Mỗi từ khóa ghi một dòng


  Đánh giá mức độ cạnh tranh trong ngành hàng của bạn


  Các website này dùng để khảo sát thêm thông tin, mỗi web ghi một dòng